Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1/ ALGEMEEN 

11. In de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft; 

Opdrachtnemer: Foodservice Alliance BVBA, hierna verkort genoemd ‘Foodservice Alliance’, voorheen Foodstep België – Belgique BVBA. 

1.2 Foodservice Alliance voert al haar werkzaamheden uit overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de contractant. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Foodservice Alliance uitgebrachte voorstellen, aanvragen, discussiestukken, leveringen van materialen en incidentele werkzaamheden. 

1.3 De contractant staat in voor de juistheid van door hem aangeleverde gegevens en verklaart daarover rechtmatig te beschikken 

 

ARTIKEL 2/ TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd en vastgelegd. 

 

ARTIKEL 3 / TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Foodservice Alliance, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde functionaris. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Foodservice Alliance. 

3.2 Een gevolmachtigde functionaris van Foodservice Alliance kan besluiten, op uitdrukkelijk verzoek van de contractant, uitvoering te geven aan de overeenkomst voordat het getekend contract is ontvangen. Dit blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Foodservice Alliance aan contractant, getekend door een gevolmachtigde functionaris. Indien de werkzaamheden zijn gestart op verzoek van contractant zonder dat enig contract getekend is, wordt aangenomen dat er werkzaamheden in regie worden uitgevoerd tegen de voor Foodservice Alliance gebruikelijke tarieven. 

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

3.4 Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

 

ARTIKEL 4 / TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 

4.2 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

4.4 Indien en voor zover opdrachtgever dergelijks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden met een formele status, zoals notariële akte, beschikkingen en overheidsvergunningen, aan opdrachtgever geretourneerd, waar noodzakelijk voor onderbouwing van de deugdelijkheid van verrichte werkzaamheden worden van deze originele bescheiden kopieën opgenomen in de werkdossiers. 

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

 

ARTIKEL 5 / DISCUSSIESTUKKEN EN VOORSTELLEN 

5.1 Een voorstel omvat een beschrijving van de werkzaamheden op hoofdlijnen. Een offerte behelst een voorstel met daaraan toegevoegd een financiële paragraaf waarin een aanbod wordt gedaan met een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.2 Offertes worden in principe schriftelijk uitgebracht en ondertekend door een gevolmachtigd functionaris, en zijn gebaseerd op de door de contractant bij de aanvraag verstrekte gegevens en specificaties, van de juistheid en volledigheid waarvan Foodservice Alliance mag uitgaan. 

5.3 Mondeling gedane offertes hebben alleen indicatieve betekenis waaraan geen rechten kunnen worden verleend. 

5.4 Tenzij een vast bedrag is overeengekomen voor de overeenkomst, geschieden de werkzaamheden tegen tarieven die jaarlijks door Foodservice Alliance worden vastgesteld. Indien een vast bedrag is overeengekomen is het Foodservice Alliance toegestaan om bij meerjarige overeenkomsten, steeds jaarlijks, deze bedragen aan te passen aan de hand van het prijsindexcijfer gezinsconsumptie. 

 

ARTIKEL 6 / UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN 

6.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakt wensen zoveel mogelijk in acht. 

6.2 Foodservice Alliance draagt volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij uit de offerte blijkt dat deze namens meerdere partijen is ingediend. In dat geval blijkt uit de offerte welke partij voor welk deel van de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is. 

6.3 Contractant staat in voor tijdige aanlevering van de noodzakelijke documenten en gegevens. Indien is overeengekomen dat contractant medewerkers ter beschikking zou stellen, zorgt contractant dat deze tijdig beschikbaar en van de goede kwalificatie zijn. 

6.4 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van opdrachtnemer. 

6.5 Foodservice Alliance is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst op eigen initiatief derden in te schakelen, waarmee Foodservice Alliance een contract afsluit. In dat geval blijft Foodservice Alliance verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, voorgestelde procedures, gestelde voorschriften, kwaliteit en tijdsplanning welke door derden worden geleverd. 

6.6 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer. 

6.7 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden worden uitgevoerd op aanwijzing van de contractant is Foodservice Alliance niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, voorgestelde procedures, gestelde voorschriften voor de juistheid van de gegevens van deze derden. 

6.8 Indien bepaalde gegevens noodzakelijkerwijze bij derden moeten worden verkregen, is Foodservice Alliance niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van deze derden. 

6.9 Door de contractant en Foodservice Alliance kunnen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop en de frequentie waarmee de contractant geïnformeerd wordt over de uitvoering van de overeenkomst. 

6.10 Openbaarmaking van tussentijdse rapportages mag uitsluitend plaatsvinden met uitdrukkelijke wederzijdse schriftelijke instemming, tenzij eerder schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.11 Om de overeenkomst op de afgesproken wijze binnen de vastgelegde termijn uit te voeren, doet Foodservice Alliance al hetgeen verwacht mag worden. Indien Foodservice Alliance door overmacht de overeenkomst niet binnen de vastgelegde termijn kan uitvoeren, wordt deze termijn in overleg met de contractant verlengd, zonder dat dit de contractant, geheel of gedeeltelijk, ontslaat van zijn contractuele verplichtingen jegens Foodservice Alliance. Foodservice Alliance is zijnerzijds gehouden jegens contractant aan te geven door welke factoren de situatie van overmacht werd veroorzaakt. 

6.12 Noodzakelijke wijzigingen in de overeenkomst verplichten contractant en Foodservice Alliance tot nader overleg omtrent de gevolgen van die noodzakelijke aanpassingen. Indien de wijzigingen voorzienbaar waren voor Foodservice Alliance, zullen de eventueel daardoor opgeroepen meerkosten van de uit te voeren werkzaamheden voor rekening zijn van Foodservice Alliance. Indien de noodzakelijke wijzigingen niet voorzienbaar waren zal dit moeten leiden tot een nadere offerte, op basis van dezelfde systematiek en voorwaarden als de primaire offerte. Niet-acceptatie door contractant zal leiden tot een integrale vergoeding van de kosten door contractant aan Foodservice Alliance in verband met daardoor veroorzaakte kosten op het gehele project. 

6.13 Van voorzienbare wijzigingen is sprake indien zonder meer of op basis van andere beschikbare onderzoeksresultaten al kenbaar was dat het onderzoeksvoorstel niet voldeed en aangepast zou moeten worden. 

6.14 Indien de wijziging van de opzet van de overeenkomst onvoorzienbaar noodzakelijk is, zal dit ook gevolgen hebben voor de omvang van de werkzaamheden, de fasering, de methode, de analyse of de rapportage, hetgeen niet alleen van invloed is op de kosten, maar ook op de in acht te nemen termijnen. Is sprake van voorzienbare aanpassing, met vergelijkbare gevolgen, dan zal bezien moeten worden hoe eventuele gevolgschade beperkt kan worden door aanpassing van de opzet of enig andere maatregel, alles in overleg met de contractant. 

 

ARTIKEL 7 / TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN 

7.1 Foodservice Alliance en contractant kunnen eenzijdig de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien een van beide partijen van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd conform de oorspronkelijke afspraken en eventueel daarop volgende specificaties. Dit dient, na wederzijds overleg, gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt. 

 

ARTIKEL 8 / AFRONDING VAN OVEREENKOMSTEN 

8.1 Foodservice Alliance verplicht zich het concept van de eindresultaten van de uitgevoerde werkzaamheden aan de contractant uit te brengen binnen de in de offerte gestelde termijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.11. 

De contractant zal binnen 30 dagen hierop commentaar leveren aan Foodservice Alliance. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud en de eindredactie berust bij Foodservice Alliance. 

8.2 Het verspreidingsrecht van rapporten of andersoortige eindproducten berust bij Foodservice Alliance, tenzij anders is overeengekomen. Wanneer contractant de verspreiding wil verzorgen, dient instemming van Foodservice Alliance verkregen te worden. 

De contractant zal bij eventuele publicaties naar aanleiding van de uitkomsten van de overeenkomst steeds duidelijk en uitdrukkelijk de naam van Foodservice Alliance en van de betrokken medewerkers vermelden als degenen die bij de totstandkoming betrokken zijn geweest. 

 

ARTIKEL 9 / GEHEIMHOUDING 

9.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, dient de contractant volledige geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot de inhoud van rapporten, adviezen voorstellen, offertes of andere al dan niet schriftelijke uitingen en zal deze niet ter kennis brengen van derden, dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Foodservice Alliance. Foodservice Alliance zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 

9.2 Behoudens toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zich zelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

9.3 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden. 

 

ARTIKEL 10 / INTELLECTUELE RECHTEN/ EIGENDOMMEN 

10.1 Het auteursrecht, meer in het algemeen het intellectuele eigendom van voorstellen, offertes, rapporten of andersoortige eindproducten berust bij Foodservice Alliance, dit geldt ook voor in het kader van de overeenkomst ontwikkelde instrumenten (zoals vragenlijsten, protocollen, software). 

10.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/ of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht, in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstig toepassing. 

10.3 Verzamelde gegevens zijn en blijven eigendom van Foodservice Alliance. 

10.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

 

ARTIKEL 11 / HONORARIUM 

11.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

 

ARTIKEL 12 / BEGROTING, DECLARATIE EN EINDAFREKENING 

12.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Europese valuta, exclusief BTW (21%), tenzij bij de overeenkomst bepaald is dat de overeenkomst buiten de BTW-plicht valt, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

12.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 12.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 

12.3 Wanneer opdrachtgever in gebreke blijft de facturen te betalen, ten laatste op de vervaldag, dan zijn van rechtswege en na voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadebeding van 10% op de hoofdsom en een administratieve kost van minimaal 40€ verschuldigd .

12.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

12.5 Bij annulering van een verstrekte opdracht of bij voortijdige beëindiging van een overeenkomst door de contractant worden de door Foodservice Alliance daadwerkelijk gemaakte kosten aan de contractant in rekening gebracht en voor zover van toepassing verrekend met reeds betaalde voorschotten. 

 

ARTIKEL 13 / GEDEELTELIJKE, NIET-TIJDIGE, NIET-BEHOORLIJKE NAKOMING 

13.1 De contractant kan op nalatigheid van de zijde van Foodservice Alliance geen beroep meer doen, indien hij dit niet binnen 30 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Foodservice Alliance ter zake schriftelijk heeft gemeld. 

 

ARTIKEL 14 / SPECIFIEKE VOORWAARDEN KENNISNETWERK FOODSERVICE ALLIANCE 

14.1 Bedrijven die lid worden van het Kennisnetwerk van Foodservice Alliance sluiten zich aan middels een lidmaatschap wat geldt voor een minimale periode van 12 maanden. 

14.2 In het kader van het lidmaatschap ontvangen ze producten en diensten welke per jaargang kunnen verschillen. De inhoud van het lidmaatschap en de daarbij horende producten en diensten worden gecommuniceerd middels openbare dragers en kunnen steeds op verzoek verduidelijkt en verklaard worden door Foodservice Alliance. 

14.3 Het kennisnetwerk van Foodservice Alliance organiseert jaarlijks verschillende events waarop bedrijven die lid zijn worden uitgenodigd. Het aantal medewerkers welke een bedrijf dat lid is, kan afvaardigen, is afhankelijk van het type lidmaatschap. 

14.4 Vooraf inschrijven en registreren voor een evenement is verplicht. 

14.5 Iedere persoon die zich inschrijft voor een event van Foodservice Alliance, maar onverhoopt niet kan deelnemen, kan zijn deelname gratis annuleren tot 14 dagen voordat de bijeenkomst doorgaat of kan zich GRATIS laten vervangen door een collega. 

14.6 Voor wie ingeschreven is voor een bijeenkomst en uiteindelijk niet deelneemt zonder tijdige annulering, wordt een ‘no show fee’ aangerekend die kan verschillen naargelang het event. 

14.7 Foodservice Alliance kan events of bijeenkomsten organiseren die al dan niet uitsluitend voor haar leden toegankelijk zijn, maar die een aanvullende deelnamefee vergen. Leden en deelnemers worden daarvan steeds vooraf op de hoogte gebracht via de geëigende communicatiekanalen. 

14.8 Bedrijven die lid worden van Foodservice Alliance krijgen jaarlijks factuur voor hun lidmaatschap in overeenstemming met de specifieke voorwaarden waaraan bedrijven dienen te voldoen op het moment van hun registratie. Van zodra het bedrijf een factuur van het lidmaatschap aanvaart en vereffent, verklaart het bedrijf akkoord te gaan met alle geldende voorwaarden die betrekking hebben op de organisatie van het kennisnetwerk van Foodservice Alliance en de algemene voorwaarden, weergegeven in onderhavig document. 

14.9 Facturen worden jaarlijks automatisch opnieuw verstuurd ter verlenging van het abonnement. Dit wordt herhaald tot er een officiële opzegging komt van het betreffende bedrijf dat het lidmaatschap eerder heeft afgesloten. 

14.10 Het is de verantwoordelijkheid van de leden om voorafgaand aan het vervallen van het jaarabonnement Foodservice Alliance op de hoogte te brengen van eventuele specifieke vermeldingen op de factuur (zoals bv. een PO nummer of iets dergelijks). Indien naderhand facturen moeten gewijzigd worden kunnen administratiekosten aangerekend worden. Wijzigingen van of aan het factuurdocument kunnen geenszins aangewend worden om de oorspronkelijke betaaltermijn van facturen uit te stellen.

14.11 Opzegging van het abonnement op het kennisnetwerk van Foodservice Alliance kan alleen aan het einde van ieder lidmaatschapsjaar en dient te gebeuren bij schriftelijke kennisgeving door het bedrijf. 

14.12 Na opzegging van het lidmaatschap is het bedrijf gehouden aan een opzegtermijn van 12 maanden, welke ingaat aan het einde van het lopende lidmaatschapsjaar. Voor de duurtijd van deze opzegtermijn is het bedrijf nog de volledige lidmaatschapsfee verschuldigd. De opzegtermijn van 12 maanden is gangbaar en redelijk binnen de werking van Foodservice Alliance en wordt omstandig gemotiveerd door haar werkingsmodaliteiten cfr. de wet van 4 april 2019 betreffende Economisch Recht, boek VI handelend over de contractsvrijheid tussen ondernemingen. Foodservice Alliance opereert als een kennisnetwerk wat enkel en alleen kan functioneren dankzij het lange termijn engagement van haar klanten/leden. Het is doordat bedrijven zich steeds voor minimaal 12 maanden op voorhand engageren, dat Foodservice Alliance onderzoeken voor haar leden/klanten kan opzetten, events voor haar leden/klanten kan organiseren, etc… Leden/klanten worden voorafgaand aan hun deelname/lidmaatschap daarover grondig geïnformeerd en erkennen de rijkwijdte van hun engagement waaraan de opzegtermijn van 12 maanden onlosmakelijk is verbonden.

14.13 De bij Foodservice Alliance aangesloten bedrijven ontvangen FSA-kennisproducten evenals uitnodigingen voor congressen, workshops, inspiratiesessies en andere events. Het lidmaatschap bij het Kennisnetwerk van Foodservice Alliance is een bedrijfslidmaatschap. Het betreft dus geen persoonlijk lidmaatschap op naam van individuen. Leden kunnen dan ook meerdere contactpersonen opgeven die allen toegang krijgen. Middels die registratie ontvangen zij inloggegevens waardoor ze onbeperkt toegang verkrijgen tot het beschermd ledengedeelte van de website van Foodservice Alliance. Deze inloggegevens zijn wel op naam en zijn strikt persoonlijk. 

14.14 Het doorgeven van persoonlijke inloggegevens aan derden buiten het bedrijf dat als lid van het kennisnetwerk van Foodservice Alliance staat geregistreerd, is ten strengste verboden. Bij het overtreden van deze regel gelden strikt toegepaste boetes voor de overtreder tot 25.000 Euro. 

 

ARTIKEL 15 / DEELNAMEVOORWAARDEN VOOR TREND & INSPIRATIEREIZEN 

15.1 Reisovereenkomst 

Deelnemers van trend- en inspiratiereizen van Foodservice Alliance dienen steeds een reisovereenkomst met Foodservice Alliance af te sluiten. De boeking wordt overeenkomstig het door Foodservice Alliance uitgegeven aanbod bindend bij ontvangst. De overeenkomst wordt bij ontvangst van de schriftelijke of elektronische bevestiging van de organisator door de klant tot stand gebracht. 

15.2 Betaling 

De betaling wordt volledig voor vertrek voldaan. De betalingsvoorwaarden van Foodservice Alliance zijn van toepassing. 

Facturatie 

Bij boeking wordt een totaalbedrag in rekening gebracht. De factuur dient betaald te worden binnen de termijn dat vermeld staat op de factuur. 

Geweigerde betalingen 

Bankkosten ontstaan door terugboekingen buiten de schuld van Foodservice Alliance worden aangerekend aan de klant. Dit bedrag bedraagt per terugboeking € 50,- en in geval van herhaling € 100,-. 

15.3 Reisdocumenten 

De volledige reisdocumenten worden voor aanvang van de reis én mits betaling van het volledige factuurbedrag toegestuurd aan de deelnemer. Indien de deelnemer de reisdocumenten tegen alle verwachtingen in niet binnen de 7 dagen voor afreis heeft ontvangen, dient zij onmiddellijk contact op te nemen met Foodservice Alliance. 

Foodservice Alliance toegestaan af te zien van de overeenkomst en van de algemene handelsvoorwaarden overeengekomen annuleringskosten tegenover de klant te doen gelden indien de reisprijs na afloop van de overeengekomen betalingstermijn en na een enkelvoudige aanmaning vanwege Foodservice Alliance nog steeds niet werd voldaan. 

15.4 Wijzigingen 

In geval van wijzigingen van de reis en/of de reisvoorwaarden zal Foodservice Alliance de klant onverwijld op de hoogte brengen en hem mogelijk binnen een termijn van drie dagen een kosteloze annulering uit de overeenkomst aanbieden, voor zover de wijzigingen niet allemaal onbeduidend zijn. De voorwaarden inzake het recht van opzegging van de klant blijven onveranderd. 

Prijsstijgingen omwille van objectief gerechtvaardigde en niet-voorzienbare redenen (belastingen, kosten, heffingen, tarieven of gelijkaardige zaken) na het afsluiten van de overeenkomst zijn uiterlijk 21 dagen voor de afreis mogelijk, op voorwaarde dat bewijsmateriaal en de nodige feiten dit verantwoorden. Wijzigingen van de reisprijs moeten onverwijld kenbaar worden gemaakt. In geval van prijsstijgingen van meer dan 5% kan de klant binnen de 10 dagen na het ontvangen van de desbetreffende informatie van Foodservice Alliance kosteloos uit de overeenkomst stappen. 

Voor diensten die omwille van dringende redenen niet werden gebruikt kan een gedeeltelijke terugbetaling worden verricht, indien en voor zover de dienstverlener een overeenkomstige creditnota opstelt en hierover een gemeenschappelijk protocol bij de hoteldirectie/het agentschap werd opgemaakt. 

15.5 Annulering/wijzigingen 

De annulering/omboeking vanwege de klant moet schriftelijk gebeuren. Onder omboeking voor vertrek na een succesvolle en bevestigde boeking wordt het volgende verstaan: 

  • Wijziging van de reisperiode 
  • Bijboeken van andere reizigers 

Vervangende personen / Naamsveranderingen: 

Het is niet mogelijk om deelnemers aan de geboekte reis te vervangen door anderen. 

Vroegtijdig vertrek uit het hotel: 

In geval van vroegtijdig vertrek uit het hotel blijft de volledige reissom verschuldigd. 

Annulering door Foodservice Alliance: 

Indien het vastgelegde minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt, behoudt Foodservice Alliance zich het recht voor om de reis af te gelasten. In dit geval krijgt de klant het betaalde factuurbedrag onmiddellijk en integraal terug. 

15.6 Beëindiging van de overeenkomst wegens uitzonderlijke omstandigheden 

Indien de dienstverlening ten gevolge van hoger geweld (vb. door oorlog, binnenlandse onrust, natuurrampen of epidemieën in het land van bestemming) aanzienlijk bemoeilijkt wordt, in gevaar is of belemmerd wordt, kunnen zowel de klant als ook Foodservice Alliance de overeenkomst beëindigen. In geval van beëindiging voor het begin van de dienstverlening wordt de klant onmiddellijk vergoed voor het betaalde factuurbedrag. Verdere claims kunnen niet worden ingediend. Foodservice Alliance kan voor geleverde diensten echter een kostenvergoeding verlangen. 

Indien één van bovengenoemde situaties zich voordoet na de aanvang van de dienstverlening, kan de overeenkomst eveneens door beide partijen worden beëindigd. In dat geval zal Foodservice Alliance de noodzakelijke maatregelen ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst treffen. 

15.7 Beëindiging van de reisovereenkomst 

De organisator kan de reisovereenkomst omwille van een belangrijke reden onmiddellijk beëindigen. Er is hier in het bijzonder sprake van wanneer de klant zijn verplichtingen voortvloeiende uit de reisovereenkomst in ernstige mate schendt, bijvoorbeeld door het storen van andere reizigers, etc… 

Indien de organisator de reisovereenkomst omwille van een belangrijke reden onmiddellijk beëindigt, heeft hij nog steeds recht op de reisprijs, voor zover er geen besparingen of voordelen kunnen worden gedaan door het op een andere manier gebruiken van de reisdienst. Schadevergoedingsclaims van de reisorganisator blijven hierdoor voor de rest ongewijzigd. 

15.8 Verzekeringen en bewijs van reiskostenverzekering 

Een reisonderbrekingsverzekering en een annuleringsverzekering zijn niet inbegrepen in de reisprijs. Het afsluiten van een dergelijke verzekering wordt door Foodservice Alliance uitdrukkelijk aangeraden. 

15.9 Reisdocumenten, visa – en reisbepalingen 

Voor reizen zijn geldig paspoort / identiteitskaart en mogelijk nog aanvullende reisdocumenten en visa vereist. Deelnemers dienen zelf altijd te controleren welke regels van toepassing zijn voor de gekozen bestemming. De klant is zelf verantwoordelijk om voor de nodige reisdocumenten, visa, etc conform de overeenkomstige reis- en gezondheidsbepalingen te zorgen, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk door Foodservice Alliance wordt gemeld. 

15.10 Aansprakelijkheid en garantie 

De contractuele aansprakelijkheid van FOODSERVICE ALLIANCE voor schade, in welke zin dan ook, beperkt zich tot datgene wat door de wetgever wordt voorzien. 

Wanneer er bij een geboekte dienstverlening nog een tussenkomende instantie mee gemoeid is, zal FOODSERVICE ALLIANCE de benodigde stappen ter vergoeding opstarten, indien mogelijk en indien dit nog niet tijdens de reis is gebeurd. 

Indien er in internationale overeenkomsten of in op dergelijke overeenkomsten berustende voorschriften voor dienstverleners van FOODSERVICE ALLIANCE beperkingen van aansprakelijkheid voorzien zijn, kan FOODSERVICE ALLIANCE zich hier in geval van dergelijke schade op beroepen. 

Foodservice Alliance is gevestigd in het Vlaamse Gewest en werkt conform de daar geldende reiscontractenwet. Foodservice Alliance is verzekerd tegen financieel onvermogen en burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekeringen werden door ons bedrijf afgesloten bij AMLIN INSURANCE SE, gevestigd te B-1030 Brussel, Koning Albert II-Laan, 37, welke kan verklaren dat SPRL FOODSERVICE ALLIANCE, Campus Blairon, 711, 2300 Turnhout een verzekeringscontract gesloten heeft, met als doel de verzekerde te waarborgen, conform art. 36 van de wet van 16.02.1994 (Reiscontractenwet) en het K.B. van 25.04.1997 (uitvoeringsbesluit van art. 36) in geval van financieel onvermogen van de verzekeringsnemer. In deze verzekering zijn tevens garanties opgenomen omtrent de geldelijke gevolgen van onze extra-contractuele burgelijke aansprakelijkheid wegens schade aan derden toegebracht ingevolge de uitbating van onze onderneming (waarborg uitbating); de geldelijke gevolgen van onze contractuele en extra-contractuele burgelijke aansprakelijkheid wegens schade aan derden toegebracht door het feit van onze werken of producten, alsook van onze bijhorigheden (verpakkingen, instructies en gebruiksaanwijzigingen enz.) na hun levering (waarborg na levering) en de geldelijke gevolgen van onze contractuele en extra-contractuele burgelijke aansprakelijkheid wegens schade aan derden toegebracht door de uitoefening van onze beroepsactiviteiten (waarborg beroepsaansprakelijkheid). 

Indien de reis niet volgens de overeenkomst verloopt, kan de klant hulp verlangen. FOODSERVICE ALLIANCE kan dit weigeren, wanneer deze hulp een buitengewone inspanning vereist. FOODSERVICE ALLIANCE kan dusdanig hulp leveren, dat een gelijkwaardige vervangende dienstverlening wordt geleverd. Het staat FOODSERVICE ALLIANCE in het bijzondere vrij om voor een andere gelijkwaardige vervangende onderkomst in het reisgebied te zorgen, waarbij het reisgebied vergelijkbare plaatsen in dezelfde regio bestrijkt. 

 

ARTIKEL 16 / KMO PORTEFEUILLE 

16.1 Bepaalde opleidingen die Foodservice Alliance organiseert komen in aanmerking voor steun die wordt verleend door de Vlaamse Overheid, onder de vorm van KMO Portefeuille. Echter is en blijft het de verantwoordelijkheid van de klant van Foodservice Alliance om te controleren of het kan voldoen aan de voorwaarden die door de Vlaamse Overheid worden gesteld om steun te kunnen genieten. 

16.2 Indien een bedrijf of organisatie steun of subsidie aanvraagt in het kader van de KMO Portefeuille en blijkt dat deze onterecht is, zelfs al is deze uitgekeerd door de Vlaamse Overheid, dan kan Foodservice Alliance op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het geval dat deze wordt teruggevorderd. Zelfs wanneer deze wordt teruggevorderd via Foodservice Alliance.

16.3 Indien een bedrijf of organisatie steun of subsidie ontving in het kader van de KMO Portefeuille en blijkt dat deze onterecht is, dan zal Foodservice Alliance deze volledig en onmiddellijk kunnen terugvorderen bij haar klant in het geval de Vlaamse Overheid de terugvordering eist bij Foodservice Alliance. 

16.4 Ieder bedrijf of organisatie die gebruik wenst te maken van steun of subsidie vanuit de Vlaamse Overheid (KMO Portefeuille) doet dat in volle eigen verantwoordelijkheid. Foodservice Alliance kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien steun of subsidie niet wordt verleend of teruggetrokken. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de steunvrager om te voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse Overheid daarbij stelt.

ARTIKEL 17 / GESCHILLEN 

17.1 Enkel de Rechtbank van Turnhout (BE) is bevoegd om mogelijke geschillen te behandelen. 

17.2 De onderhavige bepalingen zijn slechts geldig indien en in zoverre na het drukken geen andere regelingen voorzien zijn door van kracht wordende wettelijke voorschriften. 

17.3 Indien een afzonderlijke bepaling ongeldig wordt, betekent dit niet dat het volledige document ongeldig wordt. 

Ter openbare kennisgeving, 

Foodservice Alliance 

Gert Laurijssen 

Datum laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 

24.04.2023